REACH står för registrering, utvärdering, tillstånd och begränsning (registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals) och är en EU-förordning som trädde i kraft 2007 och innehåller lagstiftning kring kemikalier. REACH-förordningen gäller i alla medlemsländer utan att införlivas genom nationella regler och fungerar därmed som gemensam lagstiftning i hela EU.

REACH-förordningen innebär är att alla kemikalier inom EU ska vara identifierade och väl utredda, i syfte att garantera och säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön. Bevisbördan ligger på företagen som handlar med kemikalier, och som därmed har skyldighet att identifiera de risker som en kemikalie kan medföra och därmed hantera och informera om dem på rätt sätt.