SA8000 Standard innehåller transparenta, mätbara och verifierbara krav för att genomföra och certifiera företagets prestationer. Föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar. Skyddar arbetstagarnas rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar och att förhandla kollektivt utan rädsla för repressalier. Maximalt 48 timmars arbetsvecka, med minst en ledig dag per vecka och ett tak på 12 timmars övertid per vecka som ersätts med en premie. Ingen diskriminering på grund av ras, kast, nationellt ursprung, religion, funktionshinder, kön, sexuell läggning, medlemskap i fackförening eller politisk tillhörighet. Lönerna måste ge en inkomst som räcker till för att täcka grundläggande behov, med åtminstone en viss fritidsinkomst.